Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej lub Ukryj komunikat
Facebook
Na skróty:

Informacje dla mieszkańców

Poradnik interesanta

Wieści znad Brennicy

Rozkład jazdy

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Ważne adresy i telefony

Kamera LODOWISKO

Kamera AMFITEATR

Dostęp do aktów prawnych

Newsletter
Statut Gminy Brenna

UCHWAŁA Nr XXI/158/08
Rady Gminy Brenna

z dnia 17 września 2008 roku

w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Brenna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.)

Rada Gminy Brenna

u c h w a l a:

§ I

1. Przyjąć statut Gminy Brenna wraz z załącznikami od nr 1 do nr 4 w brzmieniu:

STATUT GMINY BRENNA”

CZĘŚĆ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Statut zawiera:
1. ustrój Gminy Brenna,
2. organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów Gminy,
3. zasady tworzenia jednostek organizacyjnych,
4. zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy,
i udziału przewodniczących organów wykonawczych tych jednostek w pracach Rady Gminy,
5. zasady dostępu obywateli do dokumentów,
6. zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej,
7. regulamin Rady Gminy Brenna. Stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego statutu.

§ 2

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
1. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Brenna.
2. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Brenna.
3. Komisji – należy przez to rozumieć Komisję Rady Gminy Brenna.
4. Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Brenna.
5. Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Brenna.
6. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Brenna.

CZĘŚĆ II
GMINA BRENNA

§ 3

Wspólnotę samorządową Gminy stanowią mieszkańcy następujących miejscowości: Brenna, Górki Małe oraz Górki Wielkie.

§ 4

1. Gmina położona jest w województwie śląskim, powiecie cieszyńskim i obejmuje obszar 95,54 km².
2. Granice terytorialne gminy określa mapa, stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.
3. Siedzibą organów gminy jest budynek Urzędu Gminy Brenna w Brennej przy ulicy Wyzwolenia 77.

§ 5

1. Gmina posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym
i na własną odpowiedzialność.
2. Samodzielność Gminy podlega ochronie sądowej.

§ 6

1. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice i osiedla oraz stosownie do potrzeb, bądź tradycji – inne jednostki pomocnicze, na zasadach określonych w § 14 Statutu.
2. Gmina tworząc, znosząc, łącząc lub dzieląc jednostki pomocnicze musi uwzględnić układ osadniczy i przestrzenny, więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe oraz zdolność wykonywania zadań publicznych.
3. Inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo Rada.
4. Inicjator składa wniosek w sprawie, o której mowa w ust. 3 do Wójta, a w przypadku, gdy inicjatorem jest Rada, podejmuje ona odpowiednią uchwałę.
5. Inicjator do przedłożonego wniosku dołącza sporządzony przy udziale organu wykonawczego gminy, projekt przebiegu granic jednostki pomocniczej, który w miarę możliwości winien uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.
6. Utworzenie, połączenie, podział oraz zniesienie jednostki pomocniczej musi być poprzedzone konsultacjami z mieszkańcami gminy, objętych zmianą nie później niż
w ciągu 6 miesięcy od daty przedłożenia wniosku.
7. Uchwała Rady o utworzeniu jednostki pomocniczej wchodzi w życie z dniem
1 stycznia roku następującego po roku, w którym uchwała została podjęta.
8. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.

§ 7

1. Gmina może posiadać herb, flagę oraz logo.
2. Zasady używania herbu, flagi oraz logo gminy władz określa uchwała Rady.
3. Pieczęcią urzędową Gminy jest pieczęć okrągła z Godłem Państwa i napisem w otoku “Gmina Brenna”.

§ 8

1. Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone przepisami na rzecz innych podmiotów.
2. Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców. Gmina spełnia ten obowiązek poprzez swoje organy, realizując zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wykonywane na podstawie stosownych porozumień.
3. Dla wykonywania zadań przekraczających możliwości Gminy może ona przystępować do związków gmin – na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
4. Gmina może tworzyć stowarzyszenia i być członkiem stowarzyszenia – na zasadach, określonych przepisami.

CZĘŚĆ III
ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA GMINY ORAZ TRYB PRACY JEJ ORGANÓW

§ 9

1. Gmina działa poprzez swoje organy.
2. Organami gminy są:
a) Rada Gminy Brenna.
b) Wójt Gminy Brenna.

§ 10

1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy.
2. Rada składa się z radnych, których ilość oraz sposób wyboru określają odrębne przepisy.
3. Rada jako organ kolegialny samorządu działa na sesjach oraz za pośrednictwem komisji.
4. Tryb wyboru Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczących określają odrębne przepisy.
5. Rada posiada dwóch Wiceprzewodniczących .

§ 11

1. Rada powołuje stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając każdorazowo ich nazwę, przedmiot działania oraz skład osobowy.
2. Komisje podlegają Radzie i przedkładają jej plany pracy oraz sprawozdania ze swej działalności.
§ 12

1. Wójt jest organem wykonawczym Gminy.
2. Wójt wykonuje uchwały Rady i zadania określone przepisami prawa.
3. Kompetencje Wójta jako organu wykonawczego określają ustawy.
4. Wójt jest kierownikiem urzędu i wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.
5. Wójt jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników urzędu gminy oraz kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych.

CZĘŚĆ IV
GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

§ 13

1. Rada Gminy może w drodze uchwały tworzyć, łączyć, dzielić oraz znosić zakłady,
jednostki budżetowe oraz inne jednostki organizacyjne.
2. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Statutu.
3. Zakres zadań i organizację jednostek, o których mowa wyżej, określają nadawane im przez Radę statuty i regulaminy.
4. Statut (regulamin organizacyjny) gminnej jednostki organizacyjnej określa
w szczególności:
a) nazwę i status prawny jednostki,
b) przedmiot (zakres) i cel działania,
c) terytorialny zasięg działalności prowadzonej przez jednostkę oraz jej siedzibę,
d) system zarządzania jednostką i zasady odpowiedzialności za podejmowane decyzje,
e) wyposażenie w majątek oraz zasady gospodarowania mieniem,
f) zakres uprawnień dotyczących rozporządzania mieniem przekazanym jednostce,
g) zasady gospodarki finansowej,
h) zasady organizacji i likwidacji jednostki.
5. Dyrektorów i kierowników jednostek, o których mowa w pkt. 1, zatrudnia Wójt.

CZĘŚĆ V
JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY

§ 14

1. Gmina tworząc, znosząc, łącząc lub dzieląc jednostki pomocnicze musi uwzględnić układ osadniczy i przestrzenny, więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe oraz zdolność wykonywania zadań publicznych.
2. Inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo Rada.
3. Inicjator składa wniosek w sprawie, o której mowa w ust. 1 do Wójta, a w przypadku, gdy inicjatorem jest Rada, podejmuje ona odpowiednią uchwałę.
4. Wniosek o dokonanie czynności, wymienionych w ust. 3 powinien być podpisany przez 50% osób danej jednostki, uprawnionych do głosowania i złożony Wójtowi.
5. Inicjator do przedłożonego wniosku dołącza sporządzony przy udziale organu wykonawczego gminy, projekt przebiegu granic jednostki pomocniczej, który w miarę możliwości winien uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.
6. Utworzenie, połączenie, podział oraz zniesienie jednostki pomocniczej musi być poprzedzone konsultacjami z mieszkańcami gminy, objętych zmianą nie później niż
w ciągu 6 miesięcy od daty przedłożenia wniosku.
7. Tryb przeprowadzenia konsultacji określa odrębna uchwała.
8. Po zakończeniu konsultacji Wójt przedkłada projekt stosownej uchwały pod obrady Rady.
9. Uchwała Rady o utworzeniu jednostki pomocniczej wchodzi w życie z dniem
1 stycznia roku następującego po roku, w którym uchwała została podjęta.
10. Zakres działania jednostek pomocniczych, organy i kompetencje określa ich statut uchwalony przez Radę.
11. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.

§ 15

1. Jednostki pomocnicze gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Jednostki Pomocnicze gminy gospodarują samodzielnie środkami wydzielonym do ich dyspozycji, przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach.
3. Rada uchwala corocznie załącznik do uchwały budżetowej, określającej wydatki jednostek pomocniczych w układzie działów lub rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
4. Jednostki pomocnicze, decydując o przeznaczeniu środków, o których mowa w ust. 2, obowiązane są do przestrzegania podziału wynikającego z załącznika do budżetu Gminy.
5. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy
i przedkłada informacje w tym zakresie Wójtowi.
6. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych
w statutach tych jednostek.

CZĘŚĆ VI
ZASADY DOSTĘPU DO INFORMACJI I DOKUMENTÓW, WYNIKAJĄCYCH
Z WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH

§ 16

1. Działalność organów Gminy jest jawna. Ograniczenie jawności może wynikać bezpośrednio z ustaw.
2. Jawność działania Rady, jej Komisji i Wójta zapewnia się w szczególności poprzez :
a) udzielanie zainteresowanym informacji dotyczących prac Rady, jej Komisji oraz Wójta,
b) informowanie obywateli o terminach planowanych posiedzeń organów Gminy
i Komisji poprzez wywieszanie stosownych ogłoszeń na tablicy w urzędzie gminy oraz w internecie, na 3 dni przed planowanym posiedzeniem,
c) wstęp na sesje rady i posiedzenia komisji,
d) umożliwianie prasie, radiu i telewizji sporządzanie sprawozdań z obrad rady gminy,
e) umożliwienie dostępu do protokołów sesji, uchwał Rady Gminy, protokołów
z komisji, zarządzeń Wójta, protokołów z zebrań wiejskich także na stronach internetowych.

§ 17

1. Dostęp do dokumentów, o których mowa wyżej, realizowany jest przez Sekretarza Gminy lub upoważnionego przez niego innego pracownika – w godzinach pracy Urzędu Gminy.
2. Sekretarz Gminy oraz obsługa Rady umożliwia wgląd do protokołów sesji, uchwał Rady, protokołów z posiedzeń komisji, zarządzeń Wójta, protokołów z zebrań wiejskich oraz innych dokumentów, odzwierciedlających wykonywanie zadań publicznych.
3. Z dokumentów, o których mowa w ust. 2 zainteresowany może sporządzać notatki, kserokopie, wydruki, zapisy na nośnikach elektronicznych itp.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy
powszechnie obowiązujące, a w szczególności przepisy:
1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z 2001 r. z późn. zm.),
2. ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza
i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.),
3. ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.
z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),
4. ustawy z dnia 26 listopada 1999 r. o finansach publicznych (tekst jedn. z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.),
5. ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Z 2007 r. Dz. U. Nr 68, poz. 449, z późn. zm.).

CZĘŚĆ VII
ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ

§ 19

Rada kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy – w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.

§ 20

Zakres działania Komisji Rewizyjnej obejmuje:
1. kontrolę pracy urzędu gminy, jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych – w szczególności ocenę:
a) realizacji zadań statutowych,
b) wykorzystania środków finansowych,
c) sposobu gospodarowania powierzonym mieniem,
2. wyrażanie opinii w sprawach:
a) wykonania budżetu Gminy za dany rok,
b) udzielenia lub nieudzielania absolutorium,
3. występowanie do Rady z wnioskiem w sprawach absolutorium,
4. inne zadania kontrolne, zlecone przez Radę.

§ 21

Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę w oparciu o kryteria:
1. legalności – badanie zgodności działania kontrolowanych jednostek z przepisami prawa oraz uchwałami Rady,
2. gospodarności,
3. rzetelności – badanie, czy zadania realizowane są sumiennie, solidnie i zgodnie
z przepisami.

§ 22

Tryb pracy Komisji Rewizyjnej:
1. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o roczne plany pracy, które przedkłada Radzie do zatwierdzenia.
2. Komisja Rewizyjna realizuje kontrole zgodnie z planem pracy oraz wyłącznie na zlecenie Rady .
3. Rada zlecając przeprowadzenie kontroli określa jej zakres, przedmiot oraz termin jej przeprowadzenia.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia Wójta o zamiarze przeprowadzenia kontroli – co najmniej 7 dni przed jej planowanym terminem.

§ 23

1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi nie mniej niż 5 radnych z uwzględnieniem zasad przewidzianych w ustawie o samorządzie gminnym.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wybierany jest na pierwszej sesji nowo wybranej Rady.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
a) organizuje prace Komisji Rewizyjnej,
b) ustala termin posiedzeń Komisji Rewizyjnej – nie rzadziej niż raz na kwartał,
c) kieruje obradami Komisji Rewizyjnej,
d) składa Radzie pisemne sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.

§ 24

Szczegółowy zakres i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego statutu.

CZĘŚĆ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada w trybie właściwym do jego uchwalenia.”

§ II

Tracą moc uchwały:
1. Uchwała Nr XV/124/03 Rady Gminy w Brennej z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Brenna,
2. Uchwała Nr XXIX/245/2004 Rady Gminy w Brennej z dnia 30 grudnia 2004 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Brenna

§ III

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ IV

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Gmina Brenna
Dziś jest: 04.12.2022
Imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana

temp. 2°C
wiatr: 3km/h (NE)
PPPZ e-Urząd Logo-forum Biblioteka
© 2022 Urząd Gminy Brenna