Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej lub Ukryj komunikat
Facebook
Na skróty:

Informacje dla mieszkańców

Poradnik interesanta

Wieści znad Brennicy

Rozkład jazdy

Wojskowa Komenda Uzupełnień

Ważne adresy i telefony

Kamera LODOWISKO

Kamera AMFITEATR

Dostęp do aktów prawnych

Newsletter
Pomoc Społeczna

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji z środowiskiem.
 


Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw z zakresu pomocy społecznej:


Postępowanie z zakresu pomocy społecznej Ośrodek podejmuje na wniosek osoby zainteresowanej (pisemny lub ustny złożony do protokołu), jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej.

Ponadto postępowanie wszczynane jest z urzędu – po uzyskaniu informacji o konieczności udzielenia pomocy przez pracownika socjalnego oraz informacji pochodzących od instytucji takich jak organizacje pozarządowe, zakłady opieki zdrowotnej itp.Komu przysługuje prawo do pomocy społecznej?


Prawo do pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które znajdują się w trudnej dla nich sytuacji w szczególności z powodu:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej,
 • lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.Komu przysługuje prawo do świadczeń pieniężnych?


 1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542.00 zł
 2. Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456.00zł
 3. Rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.


przy wystąpieniu jednocześnie okoliczności wskazanej wyżejCo to jest dochód?


Za dochód uważa się sumę miesięcznych dochodów brutto pomniejszonych o:

– miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych

– składki na ubezpieczenie zdrowotne

– kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób

z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.
Do dochodu nie wlicza się, jednorazowych świadczeń socjalnych, oraz świadczeń w naturze, pomocy materialnej mający charakter socjalny – stypendia szkolne z wyjątkiem stypendiów studenckich, świadczeń za prace społecznie użyteczne.Rodzaj świadczeń z pomocy społecznej:

 1. Świadczenia pieniężne:
 2. Świadczenia niepieniężne:

  • praca socjalna,
  • sprawienie pogrzebu – Jeżeli zmarły nie miał środków utrzymania z ubezpieczenia społecznego i nie ma osób zobowiązanych do alimentacji, koszty pogrzebu pokrywa gmina. Wydatki na pokrycie kosztów sprawienia pogrzebu podlegają zwrotowi w całości lub części z masy spadkowej. Jeżeli przysługuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego, to wydatki pokrywa się z tego zasiłku.
  • interwencja kryzysowa – stanowi zespół działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin, w tym rodzin dotkniętych przemocą, tak aby zapobiegać powstawaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji. Jest niezależna od dochodu. W ramach interwencji udziela się w szczególności poradnictwa oraz schronienia, przyznania niezbędnego ubrania jak również gorącego posiłku.
  • poradnictwo specjalistyczne,
  • schronienie – Ośrodek pomocy społecznej może skierować osobę bezdomną lub osobę, która z różnych powodów nie może pozostać w swoim miejscu zamieszkania, do noclegowni, domu dla bezdomnych i innych miejsc dających schronienie (np. ośrodki interwencji kryzysowej, hostele).
  • posiłek – Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić; może to być świadczenie doraźne bądź okresowe. Pomoc w tej formie, przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.
  • niezbędne ubranie – Pomoc w formie odzieży przyznaje się osobie lub rodzinie, która jest jej pozbawiona. Pomoc taka udzielana jest jeżeli zasoby pieniężne rodziny lub osoby samotnie gospodarującej nie wystarczają na zaspokojenie niezbędnych potrzeb związanych z odzieżą. Pomoc ta w szczególności przyznawana jest z uwagi na: ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą chorobę, wielodzietność. Przyznanie niezbędnego ubrania obejmuje dostarczenie bielizny, odzieży, obuwia stosownych rozmiarów i odpowiednich do pory roku.
  • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
  • pobyt w domu pomocy społecznej – Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Gmina Brenna
Dziś jest: 04.12.2022
Imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana

temp. 2°C
wiatr: 3km/h (NE)
PPPZ e-Urząd Logo-forum Biblioteka
© 2022 Urząd Gminy Brenna